تبلیغات
هیئت لثارات الحسین اصفهان - وداع با ماه مبارک رمضان
 
هیئت لثارات الحسین اصفهان
خیابان پروین خیابان حکیم شفائی دوم روبروی پارک فروزان شماره تماس:09378080648
پنجشنبه 26 مرداد 1391
خـداونــدا ، اى آنكه میل بــه گـرفـتـن پــاداش ندارى ؛ و اى كسى كه از عطا و بخشش پشیمان نیستى. و اى آنكه به بنده ‏ات پاداش برابر نمى ‏دهى.
بخشش تو، ابتدایى است و گذشت تو از باب تفضل است و كیفرت عین عدل است و فرمانت، خیر و صلاح است.
تو اگر چیزى ببخشى، همراه با منت نیست و اگر چیزى را ممنوع كنى، ظلم و ستم محسوب نمى ‏شود.
تو نسبت به آنكه شكر تو گوید ، سپاسگزارى مى ‏كنى و حال آنكه خود شكرت را به او الهام نموده ‏اى ؛ و عوض مى ‏دهى بــه آنكه تــو را بستاید و حال آنكه خود ستایش را به او آموخته‏ اى.

عیوب كسانى را مى‏ پوشانى كه اگر مى‏ خواستى رسوایشان مى‏ ساختى ؛ وجـود تــو شـامـل حـال كسانى مى‏ شود كه اگر بخواهى مى ‏توانى آنها را محروم كنى ، و هر دو گروه فوق به حق ، شایسته رسوایى و محرومیت اند ، امــا ایـن تویى كه اساس كارت را بر تفضل نهاده ‏اى و قدرت خود را در عفو و گذشت نشان مى ‏دهى.

با كسى كه در برابر تو سركشى مى ‏كند ، بــا بردبارى برخورد مى‏ كنى و بــه كسى كــه (بــا گـنـاه) قـصـد سـتـم بــر خــویش دارد مهلت مى ‏دهى و آنان را تــا لحظه رجوع و بازگشت، به مداراى خود وعده مى ‏دهى‏ و تا زمان توبه از شتاب در عقاب آنان خوددارى مى‏ كنى تا هلاكت هلاك شونده از جانب تو نباشد و آن كس كه شقى است ، با نعمت تو گرفتار شقاوت نشود، مگر پس از عذر بسیار و حجت هاى پى در پى و آشكار
و این‏ها هم از عفو توست اى كریم، و بهره ‏اى است از مهربانى تو اى خداى بردبار تویى كه براى بندگانت درى به سوى عفوت گشوده ‏اى و آن را توبه نام نهاده ‏اى ؛ و براى راهنمایى به سوى این در ، راهنمایى و حیانى گذاشته ‏اى كه هرگز آن را گم نكنند و خود - كـه نامت مبارك است - فرموده ‏اى : به سوى خدا توبه كنید ، توبه ‏اى پاك و خالص ، بدان امید كــه خــداونــد گـنـاهـان شما را بپوشاند و شما را در بهشتى داخل سازد كه نهرها در آن جارى است.

در روزى كه خداوند پیامبر صلى الله علیه و آله و آنان را كه به او ایمان آورده ‏اند خوار نمى ‏گرداند، نـور آنان از پیش رو و از جانب راست آنان حركت مى‏ كند (در حالیكه) آنان مى ‏گویند : اى پروردگار ما، نور ما را كامل گردان و ما را بیامرز، كه تو بر هر كارى توانایى.
پس عذر كسى كه از این منزل غفلت كند - بعد از اینكه تو در آن را گشوده ‏اى و برایش راهنما قرار داده ‏اى - چیست ؟
و تویى آنكه به نفع بندگانت ، زیــاد خـود را به مشقت و سختى مى ‏اندازى و دوست مى ‏دارى كه آنان در تجارت با تو سود ببرند و با وارد شدن بر تو و زیادت خواستن از تو رستگار شوند ، و لذا تو خود - كه نامت مبارك و بلند است - فرموده ‏اى:
هــر كس كــار نیكى انجام دهــد ، ده بــرابــر اجــر مـى ‏بــرد و هــر آن كس كه كار ناپسندى مرتكب شود، جز به اندازه همان عمل مجازات نمى ‏شود.

و نیز فرموده ‏اى : مثل آنها كه اموال خودشان را در راه خدا انفاق مى ‏كنند، مثل دانه ‏اى است كه هفت خوشه مى ‏رویاند و در هـر خوشه‏ اى صد دانه است و خداوند به هر كس كه بخواهد چند برابر پاداش مى ‏دهد.
و همچنین فرموده ‏اى : كیست آن كس كه به خدا قرض نیكو بدهد تا در نتیجه خدا به او چندین برابر عطا فرماید.

و نیز نظیر این سخنان كه حسنات را چند برابر پاداش مى ‏دهى در قرآن نازل فرموده ‏اى ، و تویى آنكه با گفتارت بندگان را نسبت به عالم غیب راهنمایى كردى و با ترغیب و تشویق ، آنــان را بــه سویى بردى كـه از بهره كامل برخوردار شوند. حقایقى را به آنان نشان دادى كه اگر از آنان مى ‏پوشاندى ، چشمانشان هرگز آنها را نمى ‏دید و گوشهاشان نمى ‏شنید و ذهن آنها بدان نمى ‏رسید.
و خودت فرمودى : مرا یاد كنید تا من نیز به یاد شما باشم و شكر مرا بجاى آورید و كفران مكنید.
و فرمودى : اگر شكر گزار باشید بر نعمت هاى شما مى ‏افزایم و اگر كفران پیشه كنید ، به راستى عذاب من شدید است.
و تو فرمودى : مـرا بخوانید تـا شما را استجابت كنم، به راستى كسانی كه با روحیه استكبار ، خــود را فراتر از بندگى من ببینند به زودى به آتش دوزخ داخل خواهند شد و در آن جاوید مى ‏مانند.

پس دعا و درخواست از خود را عبادت و ترك دعا را استكبار نامیده‏ اى و تهدید كرده ‏اى كــه ترك دعا موجب دخول همیشگى در آتش دوزخ مى ‏شود.
پـس بندگانت تــو را بــه خــاطـر لطفت یاد مى ‏كنند و با فضلت سپاس مى ‏گزارند و به موجب فرمانت تو را مى‏ خوانند و در راه تــو صـدقــه مى ‏دهند تا از تو زیادت نعمت طلب نمایند. و در این امر براى آنان ، نجات و رهایى از غضب تو و فلاح و رستگارى در پرتو رضایت تو محقق مى ‏شود ؛ و اگر یكى از مخلوقات تو از جانب خودش دیگرى را مثل آنچه تو بندگانت را به آنها راهنمایى فرموده ‏اى ، راهنمایى مى‏ كــــرد ، به صفت احسان و اعطاء نعمت موصوف مى ‏شد و به هر زبانى مورد ستایش قرار مى ‏گرفت.
پس حمد و سپاس براى توست ما دام كه راهى براى حمد تو باز است و لفظى باقى است كــه بـا آن حمد تو گفته شود و معنایى در كار است كه به ستایش تو باز گردد.

اى كسى كه به سبب احسان و فضل ، در نزد بندگان ، شایسته ستایش شده ‏اى و آنــان را غـرق در نعمت و بخشش نموده‏ اى ، نعمات تو در بین ما چه آشكار و پیدا و بخشش هایت بر ما چه فراوان و اختصاص یافتن ما به نیكی هاى تو چه زیاد است!
تـو ما را به دین برگزیده و آیین مورد رضایت و راه سهل و آسـان خود هدایت نمودى و نسبت به طریقه تقرب به خودت و رسیدن به كرامتت ما را بصیرت دادى.
خداوندا و تو در زمره بر گزیده این وظایف و اعمال ویژه از واجبات ، مــاه رمضان را قرار دادى ، ماهى كه آن را از سایر ماه ها ممتاز نمودى‏ و از بین همه زمانها و ایام ، آن را انتخاب فرمودى و آن را بر همه اوقات سال به نزول قــرآن و نور مقدم داشتى و ایمان را در این ماه مضاعف نمودى‏ و روزه را در آن واجب گردانیدى و بندگان را به قیام در آن براى عبادت ترغیب فرمودى و شب قدر را كه از هزار شب بهتر است در آن تجلیل نمودى.

سپس مــا را بـراى این ماه بر سایر امتها مقدم داشتى و براى فضیلت آن، ما را انتخاب فرمودى نه سایر ملتها را، و ما به فرمان تو روز این ماه را روزه گرفتیم و بــا یارى تو شب را به قیام در عبادت سپرى كردیم‏ و با روزه گرفتن و بر خاستن براى عبادت، خود را در معرض رحمتت كه ما را در جوار آن نهاده‏ اى، قرار دادیم و آن را وسیله ‏اى براى دریافت ثواب تو ساختیم.‏
و خزانه تو پر است از آنچه در راهت مورد رغبت باشد ، و در آنچه از فـضـل و عطا از تو درخواست شود، بخشنده ‏اى و نسبت به كسى كه در راه قرب تو مى ‏كوشد، نزدیك هستى.

و این ماه به گونه ‏اى شایسته ستایش در بین ما و همچون یارى نیكو همراه ما بود و بهترین سودهاى جهانیان را به ما رسانید، و سپس آن هنگام كه وقتش به پایان آمد و مدتش تمام شد و عدد روزهایش به آخر رسید، از ما جدا شد.
پس اینك ما با رمضان وداع مى ‏كنیم ، همچون وداع بــا كسى كــه جدایى از او بر ما سخت و ناگوار است و روى گردانیدن او از ما، موجب حزن و هراس است و بر ما لازم است كه عهد محفوظ و حرمت شایسته رعایت و حق أدا شدنى او را نگاه داریم.

پس اینك مى ‏گوییم:
سلام بر تو اى بزرگترین ماه خدا و اى عید دوستان خدا.
سلام بر تو اى ارزشمندترین اوقاتى كه با ما همراه بودى و اى بهترین ماه در بین روزها و ساعات.
درود بر تو اى ماهى كه در آن آرزوها بر آورده و نزدیك مى ‏شوند و اعمال شایسته در آن فراوان است.
سلام بر تو دوستى كه وقتى هستى، ارزش تو بسیار بالاست و آن هنگام كه نیستى، فقدان تو درد آور است و نقطه امیدى هستى كـه جداییت بسیار رنج آفرین است.

درود بر تو مونسى كه وقتى آمدى، با ما انس گرفتى و اسباب سرور و شادى گشتى و وقتى از كنار ما رفتى، در دل ما هراس انداختى و غمگینمان ساختى.
درود بر تو همسایه و همنشینى كه در كنار تو قلبها نرم شد و گناهان كاهش یافت.
سلام بر تو یاورى كه ما را علیه شیطان یارى نمودى و دوستى كه راههاى احسان و نیكى را آسان فرمودى.
درود بر تو كه چه فراوان است آزاد شدگان راه خدا در تو و چه خوشبخت است كسى كه به خاطر تو، احترامت را نگه بدارد.
سلام بر تو كه چقدر گناهان را مى‏ پوشانى و انواع عیوب و زشتیها را مى ‏زدایى.
درود بر تو كه چقدر بر مجرمان، بخشش دارى و چه اندازه در دلهاى مؤمنان هیبت و عظمت دارى!
سلام بر تو ماهى كه هیچ ایام دیگرى شایستگى رقابت با تو را ندارد.
سلام بر تو ماهى كه از هر آفت و خطرى در امان و سلامتى.
درود بر تو ماهى كه مصاحبت با تو كراهت ندارد و معاشرت با تو موجب مذمت نیست.
درود بر تو كه بركات فراوان به ما رساندى و زنگار خطاها و گناهان را از ما شستى.
سلام بر تو كه وداع با تو از روى دلتنگى نیست و ترك روزه تو به جهت خستگى و ملال نمى ‏باشد.
سلام بر تو كه قبل از فرا رسیدنت، مورد طلب ما هستى و پیش از فوتت، مورد حزن و اندوه ما.
درود بر تو كه چه بسیار بلاها به خاطر تو از ما دور شد و چه بسیار از خیرات، بواسطه تو به ما رسید.
سلام بر تو و بر هر شب قدرى كه بهتر از هزار ماه است

درود بر تو كه دیروز نسبت به تو چه بسیار حریص بودیم و فردا چه شوقى به تو داریم.
سلام بر تو و بر فضل تو كه ما از آن محروم شدیم و بركات گذشته ‏ات كه از ما سلب گردید.

خداونـدا ، ما اهل این ماهى هستیم كه ما را بدان شرافت بخشیدى و با فضلت به ما توفیق درك آن را عطا فرمودى، در حالی كه شقاوت پیشگان نسبت به وقت گران بهاى آن جاهل، و به خاطر شقاوتشان از فضل آن بى بهره ‏اند.

خدایا تویى صاحب آنچه ما را براى آن برگزیدى یعنى شناخت ایـن مـاه و آنچه بدان هدایتمان فرمودى یعنى آداب و اعمال این ماه ، و ما به توفیق توست كه با تقصیر و كوتاهى، آن را روزه مى ‏گیریم و عبادت را در این ماه به پا مى ‏داریم و در آن اندكى از بسیار را بجا مى ‏آوریم.
خدایا تو را سپاس مى ‏گوییم و در عین حال اقرار به بدیهاى خود داریم و معترفیم كه حـق تو را ضایع ساخته ‏ایم.
عـقـده پشیمانى كــه در دل داریــم و صداقتى كــه در مقام پوزش در زبان ماست، تنها براى توست، پس ما را در برابر آنچه بخاطر تفریط و كوتاهى به ما رسیده ، اجــرى عطا فرما كه با آن ، فضل مورد امید در این ماه عزیز را جبران كنیم و از انــواع ذخــایرى كــه همه بدان حرص دارند، چیزى به عنوان عوض دریافت نماییم.

و براى ما عذر خواهى از درگاهت را به خاطر آنچه كه در حق تو تقصیر كرده ‏ایم ، مقدر فرما و عمر ما را تا رمضان آینده طولانى فــرمـا و آن هنگام كه ما را به رمضان آینده رساندى به ما كمك كن تا آنچه را كه تو اهل آن هستى یعنى عبادت ، انجام دهیم و مـا را به حدى رسان كه به آنچه شایسته آن ماه است یعنى طاعت ، قیام كنیم‏ و از اعمال صالح در طول ماه هاى سال ، آنچه را كه جبران كننده حـق تو در دو ماه رمضان حال و آینده است ، براى ما پیش آور.

خداوندا ، در ایـن مــاه اگــر بــه گـنـاه كـوچك یا بزرگى نزدیك شدیم و یا اگر در معصیتى افتادیم‏ و یا عمدا مرتكب خطایى شدیم و یا از روى فراموشى بــر خود ستم نمودیم و یا حریم و حرمت كسى را زیر پا گذاشتیم ، پس تو بر محمد و آل او درود فرست و مــا را در پــرده عفوت بپوشان و بر ما ببخش و ما را نصب العین ملامتگران قرار مده، و زبان طعنه زنندگان را بر ما باز مكن و ما را به كارى وا بدار كه سبب جبران و كفاره گناهى باشد كه در ماه رمضان از آن نهى كرده بودى، به حق رأفتت كه هرگز پایان ندارد و فضلت كه هرگز كاستى نمى ‏پذیرد.

خدایا بر محمد و آلش درود فرست و مصیبت و اندوه ما را در غم رفتن این ماه ، خودت جبران كن و روز عید فطر را بر ما مبارك گردان‏ و آن را از بهترین روزهایى قرار ده كــه بــر مــا گذشته است تا پسندیده ‏ترین روز براى جلب عفو و بخشش و محو گناهان باشد و گناهان پنهان و نهان ما را مورد آمرزش قرار ده.

خدایا با گذشتن این ماه، از گناهان مـا در گذر و با خروج آن ما را از منجلاب گناهان خارج كن‏ و ما را در زمره سعادتمندترین افراد به وسیله این ماه و بهره‏ مندترین اشخاص در این ماه و با نصیب‏ترین افراد از این ماه قرار ده.
خدایا ، كسى كـه به طور شایسته رعایت حق این ماه را نموده و حرمت آن را به خوبى حفظ كرده و به شایستگى حدود و احكام این ماه را بجاى آورده و از گناهان در ایــن مــاه خـوددارى نموده‏ و یا به گونه ‏اى به قرب تو راه یافته كه حتما از او راضى شده ‏اى و رحمت خودت را شامل حالش گردانیده ‏اى ، پس از خــزانــه دارائیت مثل آن را بــه مـا هم عطا فرما و چندین برابر آن از فضل خویش بر ما ببخشاى، كـه به راستى فضل تو كاستى ندارد ، و خزینه ‏هاى تو كم نمى‏ گردد بلكه افزونتر مى‏ شود و معادن احسان تو هرگز فنا نمى ‏پذیرد و بـه راستى بخشش هاى تو ، عطایى است خوش گوار.
خدایا بر محمد و آلش درود فرست و براى ما پاداش روزه داران و یا اجر كسانى كه این ماه را تا روز قیامت به عبادت مشغولند ثبت فرما.

خداوندا ما به سویت توبه مى ‏كنیم در روز عید فطر كه آن را براى اهل ایمان روز عید و شادى قرار دادى‏ و براى اهل دین خود روز اجتماع و همیارى مقرر نمودى ، تـوبـه از گناهانى كــه مرتكب شده ‏ایم و از كارهاى ناپسندى كــه انجام داده ‏ایم یا نیت هاى بدى كه در دل داشته ‏ایم، توبه ‏اى خالص از هر گونه شك و اضطراب.

پس خداوندا این توبه را از ما بپذیر و از ما راضى شو و ما را بر این توبه ثابت و پایدار بدار.
خـداونـدا به ما ترس از عقاب جهنم و اشتیاق به ثواب موعود را كرم فرما تا لذت آنچه بدان تو را مى ‏خوانیم و ناگوارى آنچه از آن به تو پناه مـى ‏آوریــم را دریابیم ؛ و مــا را از توابین درگــاهـت قــرار ده، آنان كه محبت خودت را در حق آنان لازم كرده ‏اى و بازگشت آنان به طاعت و بندگی ات را پذیرفته ‏اى اى عادلترین عدالت پیشگان.
خداوندا از تمامى پدران و مادران و اهل دین ما درگذر ، چه آنها كه در گذشته‏ اند و چه آنها كه تا روز قیامت مى ‏آیند و باقى مى ‏مانند.
خدایا بر محمد ، پیغمبر ما و آل او درود فرست همچنانكه بر فرشتگان مقرب درگاهت درود مى‏ فرستى‏ و بر او و آل او درود بفرست آن گونه كه بر انبیاء و رسولانت درود مى ‏فرستى و همانگونه كه بر بندگان صالحت درود فرستاده‏ اى و بلكه بالاتر از آن ، اى پروردگار عالمیان.
درودى كه بركت آن به ما برسد و نفع آن شامل حال ما گردد و دعاى ما به خاطر آن مستجاب شود.
به راستى تو كریم ترین كسى هستى كه مورد رغبت و میلى و با كفایت ‏ترین فــردى هستى كــه مــورد تـوكل قرار مى‏ گیرى و بخشنده ‏ترین كسى هستى كه از فضلت درخواست مى ‏شود و تو بر هر كارى توانایى.



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی